Integrovaný systém nakládání s biologickými odpady Úpice

Základním principem Integrovaného systému pro nakládání s bioodpady je materiálové využití separovaných bioodpadů, využití jejich energetického potenciálu v bioplynové stanici Úpice a dále pak využití hnojivé kapacity hygienizovaného substrátu.


Integrovaný systém sestává ze dvou základních součástí, a to ze:

  • systému separace, sběru a svozu biologických odpadů v regionu
  • bioplynové (fermentační) stanice v areálu ČOV Úpice

Bioplynová stanice (BPS) Úpice jako nedílná a zásadní součást Integrovaného systému bude schopna zpracovávat separovanou biologickou složku komunálních odpadů, odpady z kuchyní a jídelen, odpadní zeleň, nízkorizokové jateční odpady apod.


Základním cílem Integrovaného systému je vytvořit v regionu pro producenty bioodpadů možnost zpracovat tyto odpady v souladu s platnou legislativou při jejich maximálním materiálovém využití respektujícím přirozenou potřebu biologické složky v životním prostředí.


Zejména nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení, kuchyní apod. není v současné době prováděno v převážné většině zařízení dle platné legislativy. Přestože od 1.1. 2001 platí vyhláška č. 451/2000 Sb. k zákonu č. 244/2000 Sb. o krmivech, která zakazuje:

  • zkrmování pevných komunálních odpadů jako např. odpadů z domácností
  • zkrmování odpadů z restauračních provozů mimo potraviny rostlinného původu, které s ohledem na jejich čerstvost nelze považovat za vhodné pro lidskou výživu
  • zkrmování obalů a jejich součástí, které byly použity na výrobky pro zemědělské a potravinářské účely,

je dosud značně rozšířeno zejména zkrmování odpadů hospodářskými zvířaty nebo jsou využívány jiné nevyhovující způsoby zneškodnění. Tento dosud přetrvávající nevyhovující a legislativě odporující stav je způsoben zejména tím, že v regionu dosud neexistují kapacity řešící tuto problematiku v souladu s Nařízením Evropské komise č. 1774/2002 (ES), které stanovuje hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě.


Platná legislativa dále mj. omezuje množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládkách (zákon č. 185/2001 Sb. a Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., které stanoví povinnost snižovat biologicky rozložitelný podíl v komunálním odpadu ukládaném na skládky v následujícím rozsahu: snížit podíl na 75 % do roku 2010, na 50 % do roku 2013 a na 35 % do roku 2020 z celkového množství (hmotnosti) biologicky rozložitelného odpadu vzniklého v roce 1995).


Nově budovaná BPS umožní příjem a zpracování bioodpadů způsobem vyhovujícím zákonným normám


Spouštěný Integrovaný systém nakládání s biologickými odpady je rovněž v souladu s Plánem odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje (např. s opatřením č. B v kapitole 3.2.1.1.3, které předpokládá do budoucna smluvní zajištění sběru biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven s produkcí nad 0,1 t za týden u 100 % právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání).

Prezentace ke svozu odpadů