BPS Úpice

Hlavním produktem fermentace, nebo-li přeměny energie obsažené v biologickém odpadu, je bioplyn, tj. bezbarvý plyn skládající se hlavně z methanu (65 %) a oxidu uhličitého (35 %). Vznikající bioplyn je využit pro výrobu tepla a elektřiny, což je základním principem bioplynové fermentační stanice. Elektrická energie se využívá na provoz stanice a čistírny odpadních vod, přebytky se prodávají. Využití tepelné energie se v současné době připravuje propojením a vytápěním budovy čistírny odpadních vod a ohřev TUV.  Zbytkovým produktem je odvodněný substrát, který je výsledkem celé technologie. Ten se vrací zpět do přírody ve formě organického hnojiva nebo jako jedna ze základních surovin při výrobě kompostu.

  

Co patří do sběrných nádob na bioodpad?

  • ovoce, zelenina
  • veškeré zbytky potravin nevhodné ke spotřebě (bez obalu)
  • jedlý tuk a oleje je nutné naplnit do oddělených nádob - např. PET lahev, nutno označit samolepkou s názvem firmy
  • tráva, seno, listí - bez příměsí zdřevnatělých částí rostlin, kamení, zeminy, substrátu, kořenů
  • hnůj z chovu drobných zvířat
  • zvadlé květiny, rostliny z květináčů

Základní informace pro občany

Občané města Úpice, kteří řádně platí za svoz komunálního odpadu,  mají v rámci „Integrovaného systému nakládání s biologickými odpady v  Úpici“ možnost zakoupit si nádobu na bioodpad (popelnici) a po sepsání  smlouvy na Bioplynové fermentační stanici budou vybaveni samolepkou  „BIO“, kterou nalepí na nádobu, a ve stanovený den bude proveden  bezplatný svoz bioodpadu na katastru obcí Úpice a Radeč za podmínek  uvedených ve smlouvě, se kterou se lze seznámit v v oddílu "ke stažení". Občané z okolních obcí si mohou sjednávat likvidaci individuálně na  uvedených kontaktech. Obecně platí, že v malém množství bioodpad likvidujeme bezplatně a dopravu si zákazník musí zajistit popřípadě uhradit sám.